KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiot działalności i kompetencje

Podmiot działania i kompetencje określają:

Art.6 Ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996, Nr 67, poz.329 ze zm)

Statut jednostki

Przedszkole:

 1. Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 2. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
 4. Rozwija zainteresowania i zdolności dzieci
 5. Przygotowuje dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole

Zgodnie z art. 14 ustawy z 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004, Nr 109, poz. 1161) ze zmianami, wynikającymi z ustawy z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 ze zm.), przedmiotem działalności przedszkola jest opieka, wychowanie i kształcenie dzieci, które od początku roku szkolnego w danym roku kalendarzowym ukończą 3 lata, aż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Dziecko w wieku 5 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

Rodzice dziecka pięcioletniego są obowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Dyrektor Przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.

Niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, skreślenie wychowanka z listy.

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Na podstawie art. 6 powołanej wyżej ustawy Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku jest przedszkolem publicznym, gdyż:

 1. dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 2. zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje;
 3. prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 4. pełni funkcje wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą.

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.

Podmiot udostępniający informację:
Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku
odpowiada: Krzysztof Janik
data: 19-02-2020
wytworzył: Krzysztof Janik
data: 19-02-2020
data: 19-02-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 19-02-2020 - Edycja treści
 • 14-03-2016 - Edycja treści
 • 14-09-2015 - Edycja treści
 • 26-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 13-01-2011 - Edycja treści
 • 12-01-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 435